Právní poradna

Paušálně hrazené služby spojené s užíváním bytu

V jednom z nedávných článků jsme pojednávali o pokutě podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, která hrozí poskytovateli služeb v případě, že příjemci služeb neposkytne vyúčtování záloh za služby včas podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., tj. do 4 měsíců od konce zúčtovacího období.

V praxi však muže být obtížné zajistit vyúčtování včas, zvláště v případě pronajímatele, jakožto poskytovatele služeb, neboť je pronajímatel závislý na vyúčtování všech služeb od jejich dodavatelů, případně od společenství vlastníků jednotek.

Pronajímatel se tak může dostat do prodlení s předložením včasného vyúčtování bez svého zavinění. Toto riziko však lze vyloučit ujednáním v nájemní smlouvě, podle kterého by nájemce za služby neplatil zálohy, ale paušální platby, které již ze své povahy není nutné vyúčtovávat.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. totiž platí, že si může pronajímatel s nájemcem ujednat sloučení částky nájemného s částkou za služby do jedné paušální částky, případně částku za služby sjednat samostatně jako paušální platbu, přičemž takto sjednané paušální platby se již nevyúčtovávají.

V takovém případě je však pronajímatel podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 67/2013 Sb. povinen vystavit nájemci na jeho žádost podrobný rozpis paušální platby s vyčíslením jednotlivých zúčtovatelných služeb, a to pro účely sociálních dávek (např. příspěvku na bydlení).

Je však nutné upozornit na skutečnost, že paušální platby nelze podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 67/2013 Sb. sjednat u nájmů uzavřených na dobu neurčitou, anebo na dobu delší než dvou let, resp. v těchto případech nelze do paušálních plateb zahrnout platby za dodávku tepla, centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody a odvádění odpadních vod a platby za tyto služby bude nutné nájemci vyúčtovat.

Rizikem paušálních plateb je samozřejmě skutečnost, že nájemce nebude povinen hradit pronajímateli případné nedoplatky za poskytované služby (stejně jako by neměl právo na případně přeplatky) a tyto nedoplatky tak ponese sám pronajímatel.

 

Mgr. Jakub Hrček a JUDr. Ondřej Bultas
Advokátní kancelář Bultas, Kvítková, Kareta a partneři
www.bkkp.cz