Paušálně hrazené služby spojené s užíváním bytu

Posted Posted in Právní poradna

V jednom z nedávných článků jsme pojednávali o pokutě podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, která hrozí poskytovateli služeb v případě, že příjemci služeb neposkytne vyúčtování záloh za služby včas podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., tj. […]

Rekolaudace bytu za účelem krátkodobých pronájmů

Posted Posted in Právní poradna

V jednom z předchozích článků jsme popisovali rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, podle kterého nemůže společenství vlastníků jednotek svými stanovami zakázat krátkodobé ubytovací služby v bytových jednotkách nabízené nejčastěji prostřednictvím Airbnb.   V minulém roce však stavební úřad Městské části Prahy 1 udělil vlastníkovi bytové jednotky pokutu za provozování krátkodobých pronájmů prostřednictvím služby Airbnb, jelikož tato bytová jednotka nebyla za tímto účelem […]

Nucený prodej bytové jednotky problémového vlastníka

Posted Posted in Právní poradna

V minulém článku jsme popsali možnosti obrany vlastníků bytových jednotek proti hlučnému sousedovi, který nerespektuje noční klid. V praxi však může nastat situace, kdy rušitel svým jednáním překračuje veškeré hranice tak, že zcela zásadním způsobem omezuje své sousedy v nerušeném užívání jejich bytových jednotek. V těchto krajních případech, kdy rušitel porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím […]

Za prodlení s vyúčtováním nákladů a záloh za služby hrozí poskytovali pokuta

Posted Posted in Právní poradna

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, platí, že poskytoval služeb je povinen příjemci služeb vyúčtovat skutečnou výši nákladů a záloh na jednotlivé služby (jako je podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. např. dodávka tepla, […]

Právní obrana při nepřiměřeném hluku v domě

Posted Posted in Právní poradna

Vlastnické právo každého vlastníka nemovitosti je občanským zákoníkem chráněno proti imisím, které jsou definovány v ust. § 1013 odst. 1 občanského zákoníku, podle kterého se vlastník musí zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné imise vnikají na pozemek jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé […]

Absence úředně ověřených podpisů na smlouvě o převodu nemovitosti

Posted Posted in Právní poradna

Při převodu nemovitostí, ať už na základě kupní či darovací smlouvy, je vždy nutné prokázat pravost podpisů smluvních stran. Nejjednodušším způsobem je nechat podpisy smluvních stran úředně ověřit.   Úřední ověření podpisů smluvních stran však není zákonnou náležitostí smlouvy, jak by se na první pohled mohlo zdát. Úředně ověřené podpisy stran smlouvy na základě které, dochází k převodu nemovitostí […]

Krátkodobé pronájmy v bytě

Posted Posted in Právní poradna

Řada vlastníků své byty pronajímá v rámci tzv. krátkodobých pronájmů, tedy bez uzavření klasické nájemní smlouvy, a to nejčastěji prostřednictvím ubytovací služby Airbnb. Tento fenomén posledních let, kdy krátkodobé pronájmy bytů využívají především turisté ve větších městech, obzvlášť pak v Praze, nesou obyvatelé bytových domů, kteří jsou krátkodobými nájemci rušeni, mnohdy s velkou nelibostí.   […]

Pozor na nabytí nemovitosti i s dluhem prodávajícího

Posted Posted in Právní poradna

Každý, kdo se rozhodne pořídit vlastní byt či dům, by si měl vyjma faktického stavu dané nemovitosti prověřit i její právní stav, k čemuž slouží nejlépe evidence katastru nemovitostí. Před koupí nemovitosti je tedy vhodné v katastru nemovitostí zkontrolovat, zda na ní např. nevázne zástavní právo. V případě zajištění dluhu zástavním právem pak toto zástavní právo na nemovitosti vázne, nehledě na to, […]

Možnosti ukončení nájmu bytu pronajímatelem

Posted Posted in Právní poradna

Pokud pronajímáte byt a z nějakého důvodu si přejete nájemní smlouvu ukončit, jste co do výpovědních důvodů limitováni ustanovením § 2288 odst. 1 občanského zákoníku, které obsahuje taxativní výčet výpovědních důvodu ze strany pronajímatele. Jelikož je nájemce v rámci nájemní smlouvy podle zákona slabší stranou, nelze mu dát výpověď z nájemní smlouvy z jiného důvodu, než z těch uvedených v zákoně. Dle ustanovení […]

Pozor na koupi bytu, na kterém vázne služebnost

Posted Posted in Právní poradna

Služebnost je druh věcného práva, tedy práva působícího vůči všem (obdobně jako např. vlastnické právo), kterým vlastník věci, typicky věci nemovité, tuto svou věc zatíží, buďto ve prospěch jiné osoby, případně ve prospěch jiné věci.   U bytů se pak můžeme v praxi setkat nejčastěji s tzv. služebností bytu, kterou přímo upravuje občanský zákoník a která znamená, že vlastník […]