Právní poradna

Za prodlení s vyúčtováním nákladů a záloh za služby hrozí poskytovali pokuta

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, platí, že poskytoval služeb je povinen příjemci služeb vyúčtovat skutečnou výši nákladů a záloh na jednotlivé služby (jako je podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. např. dodávka tepla, vody, odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě apod.) do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

 

Jelikož je zúčtovacím obdobím zpravidla kalendářní rok, tuto povinnost musí poskytoval služby splnit do konce dubna. Poskytovatelem služeb může být jednak vlastník jednotky, přičemž v takovém případě bude příjemcem služeb nájemce jednotky, anebo může být poskytovatel služeb společenství vlastníků jednotek a v takovém případě pak bude příjemcem služeb vlastník jednotky.

 

V případě, že by tedy vlastník jednotky, případně společenství vlastníků jednotek tuto povinnost nesplnilo a nájemci, resp. vlastníkovi jednotky by nebylo předloženo řádné vyúčtování nákladů a záloh za jednotlivé služby včas, vznikl by tím podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. nájemci, resp. vlastníkovi jednotky nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši, v jaké byla mezi poskytovatelem a příjemcem služeb sjednána. Pokud by výše smluvní pokuty sjednána nebyla, činí částku ve výši 50 Kč za každý jeden den prodlení.

 

Nárok na tuto smluvní pokutu příjemci služeb nevzniká pouze v případě, že mu poskytovatel služeb vyúčtování nákladů a záloh za služby nepředložil včas, ale i v případě, kdy toto vyúčtování není provedeno řádně, tj. je nesprávné, obsahuje chybné výpočty apod.

 

Nejvyšší soud totiž v rámci svého rozsudku ze dne 21. 10. 2020, sp. zn. 26 Cdo 1528/2020 dovodil, že z povinnosti poskytovatele služeb vyúčtovat náklady a zálohy služeb plyne toto učinit včas a řádně. Není proto významné, zda poskytovatel služeb vyúčtování neprovedl vůbec, či zda jej neprovedl řádně, jelikož nárok na zaplacení smluvní pokuty vzniká příjemci služeb v obou případech.

 

Mgr. Jakub Hrček a JUDr. Ondřej Bultas
Advokátní kancelář Bultas, Kvítková, Kareta a partneři
www.bkkp.cz