Právní poradna

Podmínky platného darování nemovitosti nezletilému

Nejedná se o ojedinělý jev, kdy rodiče chtějí svým dětem nebo prarodiče svým vnoučatům darovat svoji nemovitost. Proces darování nemovitosti, pokud se jedná o darování nezletilému dítěti, ovšem není tak jednoduchý, jak by se na první pohled mohlo zdát. V tomto článku se dočtete, jak darování nemovitosti nezletilému probíhá a na co je potřeba si dát pozor.

 

Dle § 30 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), se zletilosti nabývá, až na výjimky, dovršením osmnáctého roku věku. Do té doby není nezletilý plně svéprávný. Do nabytí plné svéprávnosti se má dle § 31 OZ za to, že nezletilý je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Při právních jednáních, ke kterým není nezletilý právně způsobilý, je zastoupen zákonným zástupcem, zpravidla rodiči.

S nabytím nemovitosti se pojí nejen výhody, jako nabytí majetku, ale i mnoho povinností, které by potenciálně mohly být v rozporu s nejlepším zájmem nezletilého. Mezi zmiňované povinnosti spadá například povinnost platit daně z nemovitosti a další poplatky, starat se o nemovitost; pokud je potřeba, zajistit nutné opravy a podobně. V rámci ochrany zájmů dětí vyžaduje zákonodárce v § 898 OZ souhlas soudu se správou existujícího i budoucího jmění nezletilého, a to vždy, až na zákonem stanovené výjimky. Souhlasu soudu je třeba zejména k právnímu jednání, kterým nezletilý nabývá nemovitou věc nebo její část a kterým s ní nakládá. Lze uzavřít, že v případě darování nemovitosti nezletilému je potřeba souhlas soudu s tímto právním jednáním, jinak se k němu nepřihlíží.

Řízení o udělování souhlasu se řídí zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZŘS“). Jde o řízení ve věci péče soudu o nezletilé dle § 466 písm. k) ZŘS, tedy o řízení ve věci souhlasu s nakládáním se jměním nezletilého. Příslušným soudem pro řízení je dle § 467 ZŘS (ve spojení s § 3 a § 4 ZŘS) okresní soud, v jehož obvodu má nezletilý své bydliště. Dle § 469 odst. 1 ZŘS musí být nezletilý v řízení zastoupen opatrovníkem, kterého soud pro řízení jmenuje. Zpravidla soud jmenuje opatrovníkem orgán sociálně právní ochrany dětí.

Pro úspěšné darování nemovitosti je tedy potřeba s ohledem na vše výše uvedené podat návrh na schválení právního jednání za nezletilého k příslušnému soudu, jehož přílohou bude mimo jiné také předmětná darovací smlouva. Soud v rámci řízení, při kterém je nezletilý zastoupen opatrovníkem, rozhodne, jestli darování nemovitosti je či není v zájmu nezletilého. Vyhoví-li soud návrhu, vydá rozsudek, který se následně přiloží vedle darovací smlouvy k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Na závěr je potřeba zmínit, že dokud se nezletilý nestane plně svéprávným, je souhlasu soudu potřeba i při dalších významnějších právních jednáních týkajících se nemovitosti ve vlastnictví nezletilého, kterými může být například zatížení nemovitosti věcnými právy (např. zřízení zástavního práva či věcného břemene), její prodej či darování.

 

 

Mgr. Lucie Zavřelová a JUDr. Ondřej Bultas
Advokátní kancelář Bultas, Kvítková, Kareta a partneři
www.bkkp.cz