Reality

Pozor na automatickou prolongaci smlouvy o zprostředkování

V období před účinností zákona o realitním zprostředkování bylo běžné, že i u výhradních smluv na dobu určitou bylo zakotveno automatické prodloužení této smlouvy, pokud nejméně 10 dnů před uplynutím doby trvání této smlouvy nedoručí jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemné sdělení, že již nemá zájem o prodloužení doby trvání této zprostředkovatelské smlouvy.

 

Ačkoli jsme již vstoupili do druhého roku od nabytí účinnosti zákona o realitním zprostředkování, stále občas můžeme narazit na automatickou prolongaci zprostředkovatelské smlouvy a to i ve smlouvách, které jsou tzv. spotřebitelské, tedy kdy smluvním partnerem realitního zprostředkovatele je nepodnikající fyzická osoba. Doložku o automatickém prodloužení smlouvy je možné i nyní platně sjednat u zprostředkovatelské smlouvy nevýhradní a také u výhradních smluv uzavřených s právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou.

 


Odst. 4, § 17 zákona o realitním zprostředkování (zákon 39/2020 Sb.) zní takto:

Výhradní realitní zprostředkování lze se zájemcem, který je spotřebitelem, ujednat jen na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců. Tato doba může být opakovaně prodloužena. Prodloužení lze ujednat nejdříve 30 dnů přede dnem uplynutí ujednané doby.

Z důvodu poslední věty výše uvedeného odstavce č. 4 je minimálně poněkud komplikované, dle řady právníků nemožné, mít doložku o automatické prolongaci přímo v dané zprostředkovatelské smlouvě. Pro zamezení vzniku případných sporů mezi realitním zprostředkovatelem a klientem spotřebitelem je podle našeho názoru jistější řešit případné prodloužení smlouvy písemným dodatkem a to v období 30 dnů přede dnem uplynutí sjednané doby trvání této smlouvy.


 

Mgr. Ing. arch. Jan Borůvka
generální sekretář Asociace
realitních kanceláří České republiky

www.arkcr.cz