Reality

30 let Asociace realitních kanceláří České republiky

V letošním roce oslaví Asociace realitních kanceláří České republiky 30 let od svého založení. To už stojí za to trochu bilancovat. Vznikla v době, kdy někteří dnešní aktivní makléři ještě ani nebyli na světě. Podobně jako při svém založení, tak také dnes je tu Asociace pro mladé stejně jako pro dříve narozené, malé, velké, i pro síťové hráče. Řada „zakladatelů“ ještě stále úspěšně své realitní služby klientům nabízí. Vím, zkušenosti jsou „nepřenositelné“, nicméně ti chytří se od zkušených vždy rádi přiučí. Ať už z toho, co je vedlo k úspěchu, případně z toho, co nebylo v jejich praxi úspěšné. To vše nám totiž umožní dívat se kupředu.

 

V roce 1989 se u nás mnohé změnilo. Většina mi snad dá zapravdu, že k lepšímu. Pro mladé to je již historie z knížek, pro některé z nás stále součást života. Života krásného, plného objevování. Tak například u nás k životu znovu přišly dávno zapomenuté obory lidské činnosti. Dnes je těžké uvěřit, že 90 % tehdejší produktivní populace nevěděla, co to je realitní kancelář, čím se zabývá. Ale velmi brzo se to měla dozvědět. A zkušenosti z takového poznání nebyly vždy ty nejlepší… S novými možnostmi, které nám svoboda a demokracie přinesly, přišla mnohá rozčarování. To byl vlastně jeden z hlavních podnětů, proč založit profesní sdružení realitních kanceláří. Nesmíme dopustit, aby se o slušných realitních makléřích hovořilo s despektem. Veřejnost nás nesmí házet všechny „do jednoho pytle“.

 

Důvody k založení asociace

Tím hlavním bylo a je sdružovat podnikatele zabývající se stejnou profesí, prosazovat a ochraňovat zájmy realitních kanceláří (zejména v kontextu legislativním), ale zároveň myslet vždy na klienty. Klient realitní kanceláře musí být řádně a kvalitně obsloužen! S tím nutně souviselo a souvisí zajišťování průběžného vzdělávání v realitních oborech. Realitní zprostředkování v té době nemělo žádnou vzdělávací instituci, o kterou by se mohlo jakkoli opřít. Nejen proto bylo nutné vytvořit profesní sdružení, které by postupně svou činností získávalo autoritu v rámci naší republiky, včetně potřebných kontaktů na obdobné organizace v zahraničí. Jedním ze stěžejních cílů tehdy nové Asociace bylo a stále zůstává, přispívat ke zlepšování podmínek při uskutečňování realitních obchodů (včetně správy nemovitostí a dražeb nemovitostí), například také prostřednictvím zákonné úpravy provozování realitní činnosti. Toho se nakonec v loňském roce podařilo dosáhnout, když byl přijat Zákon o realitním zprostředkování.

 

Založení Asociace

Bylo u toho tehdy 17 (slovy sedmnáct!) „realitek“ z celé republiky, které se rozhodly v roce 1991 založit Asociaci realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska (později, po rozdělení Československa, přejmenovanou na Asociaci realitních kanceláří České republiky). Dnes by se to zdálo být jednoduché rozhodnutí, ale byla přeci jen jiná doba. V kontextu tehdejšího dění, privatizací, vracení nemovitého majetku oprávněným vlastníkům, se může jevit zakládání jakéhosi profesního sdružení jako „plýtvání časem“. Ale bylo to prozíravé rozhodnutí.

 

Cíle

Je zajímavé, že cíle, které tehdejší zakladatelé vložili do vínku novému profesnímu sdružení, se do dnešních dní vlastně nemusely v zásadě měnit. Zatímco původní text stanov Asociace doznal za dobu existence sdružení (dnes dle zákona „spolku“) řady změn a úprav, reagujících na vývoj realitní činnosti u nás, ale také ve světě, cíle zůstávají v podstatě stejné.

 

V první řadě chce Asociace obhajovat zájmy realitních kanceláří, zejména členů, a proto zastupuje členy asociace ve vztahu ke státním i jiným orgánům v ČR a v zahraničí. Zároveň dbá na dodržování právních norem a profesní etiky při činnosti svých členů. Vše souvisí s tím, že základním účelem Asociace je integrace realitních kanceláří z České republiky v rámci trhu s nemovitostmi, jejich prosperita, vzájemná spolupráce členů ve všech oblastech obchodování s nemovitostmi, využívání nových poznatků v souvisejících oborech pro potřeby členů a zvyšování kvality služeb jimi poskytovaných.

 

Proto po celou dobu existence ARK ČR prosazuje vypracování a schválení právních a cenových předpisů upravujících realitní činnost na obdobných principech jako v ekonomicky vyspělých zemích Evropské unie, vytváří normy a pravidla chování realitních kanceláří na trhu s nemovitostmi v České republice.

 

Bez permanentního zvyšování profesní úrovně realitních zprostředkovatelů by to nebylo možné. Proto již v roce 1994 vzniklo Informační centrum ARK, spol. s. r. o., 100% dceřiná společnost ARK ČR), které se vzděláváním cíleně zabývá. Proto, v souladu s cíli Asociace, pořádá spolu se svým Informačním centrem přednášky, kurzy, semináře, sympozia, kongresy a další odborné akce zaměřené na problematiku nemovitého majetku, jeho využití a dispozice s ním, jak pro členy asociace, tak i pro jiné osoby. Vydává odborný časopis, informační bulletiny, zprávy a publikace, vytváří databanku informací, a to jak z domácích, tak i zahraničních zdrojů, organizuje veletrhy a burzy nemovitostí (dříve veletrhy, dnes MLS). Asociace spolupracuje se státní správou při tvorbě a změnách legislativních norem a dalších předpisů týkajících se trhu s nemovitostmi a realitní činnosti, předkládá stanoviska, návrhy a petice, spolupracuje se sdruženími, společnostmi a spolky obdobného poslání a zaměření v České republice, v zemích Evropské unie a v dalších zemích světa.

 

Zdá-li se čtenáři tento výčet dlouhý, nebo snad až „nudný“, pak vězte, že každá jeho část se vaší realitní praxe dotýká, a to jak členů, tak ostatních realitních makléřů, ale také jejich klientů, jak dnes často užíváme – spotřebitelů.

 

Demokratické principy

Kdo nechce, neuvěří, ale na demokratických principech Asociace vznikala, a proto dodnes úspěšně existuje. Asociaci je mnohými leccos vytýkáno (jak to, že „realitní zákon“ vznikal tak dlouho, tak to, že vůbec vznikl… apod.), ale nedemokracii jí vytýkat nikdo nemůže. Kdo chce (chtít, znamená aktivně pracovat nejen ve své firmě, ale také pro ostatní realitní kanceláře a makléře) a kandiduje, je volen do orgánů Asociace. To dosvědčí všichni, kteří se kdy ucházeli o práci v nejrůznějších funkcích a Asociaci nezištně pomáhali a pomáhají. Škarohlídi Asociaci vyčítali nejrůznější vady. Mnohdy oprávněně, často účelově. Co se „nehodí do krámu“, budou raději pomlouvat, ale přiložit ruku k dílu, to ne. A tak vznikaly a zase zanikaly konkurenční spolky jako houby po dešti. Po většině z nich se zem slehla, jakmile jejich zakladatelé (většinou okamžití, často doživotní prezidenti) zjistili, že je za tím vším spousta práce a žádné peníze do vlastní kapsy. Prakticky se všemi těmito organizacemi se v zájmu trhu ARK ČR snažila navázat spolupráci. A tak například organizovala již druhý veletrh nemovitostí spolu s APRES – Asociací pražských realitních kanceláří (první a velice úspěšný veletrh tehdy v Paláci U Hybernů /1992/ organizovala Asociace sama), ve spolupráci s BVV spolu s ABRES – Asociací brněnských realitních kanceláří zorganizovala několik ročníků veletrhu REAL MORAVIA, a tak by bylo možné ve výčtu pokračovat. Asociací a sdružení bylo mnoho. Dnes již mnohé zanikly. Některé zcela (de jure), některé prakticky (de facto).

 

Zkušenosti i nové cesty

Zkušenost se nedá přenést. Dá se popsat, zobrazovat, do nekonečna to či ono vysvětlovat, ale málo platné, co si nevyzkoušíte sami, jako by nebylo. To platí v životě, a to v jakémkoli věku (…nesahej na ta kamna, pálí to!). Na druhou stranu, nenaučili bychom se létat, kdybychom žili pouze zkušenostmi. A tak stále objevujeme stokrát objevené a vyzkoušené, ale zároveň přicházejí nápady, vznikají nové vynálezy.

 

Také Asociace čerpá jednak ze zkušenosti, ale hledá i nové cesty. V mnoha směrech byla na trhu inovátorem, vzpomeňme zavádění vzdáleného sdílení zakázek mezi členy v dobách, kdy se o internetu ještě ani nehovořilo, natož, aby ovládal trh, jako je tomu dnes. Dnes spolupracujeme na tomto poli s těmi nejúspěšnějšími provozovateli realitních portálů, ale orientujeme se také například na využívání sociálních sítí. Vše děláme proto, abychom realitním kancelářím usnadňovali cesty za klienty a zároveň, abychom spotřebiteli usnadnili cestu k realizaci jejich realitních plánů.

 

 

Mgr. Ing. arch. Jan Borůvka
generální sekretář Asociace
realitních kanceláří České republiky

www.arkcr.cz